FMC AGENCIJA

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

FUK

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Finansijsko upravljanje i kontrola sveobuhvatan su sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika budžeta/finansijskog plana, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga javna sredstva koristiti zakonito, pravilno, ekonomično, efektivno, efikasno i etično u svrhu ostvarenja ciljeva korisnika, a to znači u skladu sa zakonima i drugim propisima, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete.

Agencija FMC Sarajevo pruža konsultantske usluge pri uspostavi sistema Finanansijskog upravljanja i kontrole(FUK).

Naša ponuda konsultantskih usluga pri uspostavi sistema Finansijskog upravljanja i kontrole(FUK)obuhvata slijedeće aktivnosti:

Rukovodilac korisnika budžeta/finansijskog plana imenuje Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu koji je odgovoran za uspostavu, razvoj i provođenje finansijskog upravljanja i kontrole.

Glavni savjetnik za uspostavu sistema FUK provodi edukaciju Koordinatora za FUK i imenovanog tima za FUK o toku aktivnosti i njihovih obaveza i nadležnosti u postupku uspostave sistema FUK.

Plan sadržava aktivnosti potrebne za provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrolu, rokove za provođenje pojedinih aktivnosti kao i odgovorne osobe po pojedinim aktivnostima.

Samoprocjenom pet međusobno povezanih komponenti finansijskog upravljanja i kontrole zasnovanih na COSO modelu, korisnik budžeta/finansijskog plana će utvrditi postojeće stanje sistema internih kontrola, nedostatke u sistemu i potrebna poboljšanja, zatim i aktivnosti koje će poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Popis procesa je pregled značajnih poslovnih procesa koji se odvijaju u korisniku budžeta/finansijskog plana. Popisom poslovnih procesa utvrđuju se i aktivnosti koje ih čine.

Opis poslovnog procesa treba da sadrži dijagram toka (grafički prikaz procesa, odnosno postupka), opis aktivnosti, osobu odgovornu za provođenje određene aktivnosti u poslovnom procesu, kao i rok u kojem ili do kada aktivnost treba provesti kao i druge dokumente (obrasce, upute i drugo) koji se koriste u poslovnom procesu.

Revizorski trag omogućuje rekonstrukciju svih pojedinačnih transakcija i operacija provedenih u okviru jednog konkretnog procesa, odnosno verificiranje navedenih transakcija i operacija.

Svi poslovni procesi javne uprave, odnosno način njihovog provođenja moraju biti prikazani u pisanom obliku. Revizorski trag koristi rukovodstvo kao alat za procjenjivanje adekvatnosti Finansijskog upravljanja i internih kontrola, mogućih jazova u procesima i sve radnje koje se nepotrebno preklapaju.

Revizorski trag za vertikalne procese:

Knjiga (mapa) procesa predstavlja pregled poslovnih procesa koji se provode u korisniku budžeta i način njihovog provođenja koji je opisan izradom projekta.

Procjena rizika obuhvata procjenu vjerovatnosti nastanka rizika i procjenu učinka rizika.

Rangiranje rizika kombinacija je učinka i vjerojatnosti, a ovisno o odabranoj metodi rizici se mogu rangirati sa maksimalno 25 bodova.
Kategorija visokog-srednjeg-niskog nivoa rizika rezultira izradom matrice rizika u formi 5×5:

Registar rizika je interni dokument svakog korisnika budžeta, a sadrži najmanje sljedeće elemente:

 

  • cilj programa, poslovnog procesa, planiranih godišnjih aktivnosti,
  • kratak opis rizika,
  • procjenu nivoa rezidualnog  rizika,
  • sažetak odabranih odgovora na rizik, i
  • osobe zadužene za provođenje potrebnih aktivnosti i rokove za njihovo izvršenje.

Na osnovu registra rizika rukovodilac korisnika budžeta donosi strategiju upravljanja rizicima, kojom se svake godine ažuriraju rizici koji mogu značajno utjecati na cjelokupno poslovanje.

FUK - Finansijsko upravljanje i kontrola se zasniva

na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito općih ciljeva.

FUK obuhvata sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima korisnika javnih.FUK obuhvata sve poslovne transakcije a posebno one koje se odnose na prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, procedure nabavke, ugovaranja, povrata pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obaveze.

Definicija, djelokrug, svrha i karakteristike

Obuhvat sistema FUK

Svrha sistema FUK je da osigura:

Karakteristike sistema FUK

Zašto FUK:

Strategija razvoja javnih internih kontrola u javnom sektoru – PIFC

Okvir PIFC-a sastoji se od tri komponente koje zajednički funkcioniraju kako bi se osiguralo razumno uvjeravanje da interne kontrole funkcioniraju adekvatno i djelotvorno:

REFERENC LISTA

Referenc lista institucija u kojima su bili angažirani konsultanti Agencije FMC Sarajevo na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
2. GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FEDERACIJE BIH
3. FEDRALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
4. FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
5. FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
6. FEDRALNA UPRAVA ZA STATISTIKU
7. FON ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH
8. FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
9. AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA
10. AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH
11. MINISTARSTVO FINANCIJA HNK/Ž
12. MINISTARSTVO FINANSIJA USK
13. SUDSKA POLICIJA FBIH
14. MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA HNŽ
15. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HBŽ
16. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE I ZAŠTITE OKOLIŠA HBŽ
17. MINISTARSTVO TRGOVINE, SAOBRAĆAJA I TURIZMA TK
18. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK
19. HRVATSKE POŠTE D.O.O. MOSTAR
20. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HBŽ
21. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BPK
22. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZŽH
23. OPĆA BOLNICA “DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ” GRAČANICA
24. KANTONALNA BOLNICA ”DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ” BIHAĆ
25. JU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
26. JU BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK
27. JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
28. MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE,PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
USK 29. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE I OKOLIŠA HNŽ
30. MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TK
31. MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZDK
32. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK
33. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TK
34. MINISTARSTVO ZA UNUTARNJE POSLOVE HNŽ
35. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ
36. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TK
37. KJKP POKOP SARAJEVO
38. UPRAVA ZA CESTE HBŽ
39. MINISTARSTVO FINANSIJA BPK
40. UNIVERZITET U TUZLI

41. BH GAS SARAJEVO
42. UNSKO-SANSKE ŠUME
43. ENERGOINVEST D.D.
44. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE HBŽ
45. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽZH
46. SLUŽBA ZA ZAPOPŠLJAVANJE ZDK
47. SARAJEVO-ŠUME D.O.O. SARAJEVO
48. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB
49. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BPK
50. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HNK/Ž
51. POŠTE SRPSKE
52. TOPLANE SARAJEVO
53. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK
54. JU DJECA SARAJEVA
55. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK
56. GRAD ČAPLJINA
57. OPĆINA ILIJAŠ
58. OPĆINA ŽIVINICE
59. OPĆINA FOJNICA
60. OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO
61. OPĆINA STARI GRAD
62. OPĆINA NEUM
63. OPĆINA KLJUČ
64. OPĆINA FOČA – USTIKOLINA
65. OPCINA KONJIC
66. OPCINA ILIDŽA
67. GRAD TEŠANJ
68. OPĆINA GRADAČAC
69. OPĆINA DOBOJ ISTOK
70. OPCINA BUŽIM
71. OPĆINA KALESIJA
72. GRAD BIHAĆ
73. GRAD LJUBUŠKI
74. GRAD SREBRENIK
75. GRAD MOSTAR
76. OPĆINA TRAVNIK
77. OPĆINA GRADAČAC
78. OPĆINA VAREŠ
79.OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
80. OPĆINA VITEZ