ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA USPOSTAVU I UPRAVLJANJE SISTEMOM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)

Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) je intelektualno vlasništvo Agencije za poslovno savjetovanje i edukaciju „FMC“, a krajnji korisnici su trajni vlasnici dodijeljenih licenci.

unnamed (4)
Nekoliko riječi o programu

Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK

Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole(FUK)pruža mogućnost generiranja dokumenata koji čine Mape procesa i Registra rizika uz vrlo važnu napomenu da se uz definirane elemente procesa i procedura izrađuje dijagram toka koji je obavezujući dio pri izvještavanju putem aplikacije PIFC. 

Korištenjem elektronske platforme za FUK uveliko je olakšano ispunjavanje zakonske obaveze izvještavanja o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole(FUK)koje se vrši putem PIFC aplikacije čiji pristup omogućava Federalno ministarstvo finansija-CHJ dodjelom korisničkog računa koordinatorima za FUK u svim zakonskim obveznicima uspostave sistema FUK u cilju izvještavanja o funkcioniranju istog. Elektronska platforma za uspostavu i upravljanje sistemom FUK omogućava svim uposlenicima upravljanje svojim procesima i detektiranim rizicima u cilju poboljšanja funkcioniranja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE ELETKRONSKE PLATFORME

 • Kreiranje procesa i procedura uz pripadajući dijagram toka, ček listu odgovornosti i registar rizika

 • Pregled svih oblasti projekta

 • Pregled svih procesa po oblastima

 • Pregled svih procedura po procesima

 • Pregled dijagrama toka procedure

 • Automatsko kreiranje Popisa procesa i Službenog popisa procesa

 • Automatska kvantifikacija svih rizika u Registru rizika

SPECIFIKACIJE ELEKTRONSKE PLATFORME

 • Poslužuje se na Ubuntu server 18.04.

 • Hosting se nalazi u Njemačkoj, Frankfurt

 • Cloud aplikacija

 • MySQL baza podataka

 • Laravel framework za razvoj web rješenja

 • Zaštićeno SSL certifikatom

 • Koristi CDN za ubrzano učitavanje i zaštitu od DDoS napada

 • Responsive dizajn postiže se sa korištenjem modernih HTML i CSS principa uz Bootstrap framework

 • Osiguravanje sistema se vrši sa prevencijom SQL injection napada, XSRF/CSRF tokenizacije, XSS filtriranja

 • Backup podataka se radi sedmično na isti dan i dostupan je backup unazad mjesec dana

 • Sistem se dodatno osigurava obaveznim mijenjanjem šifre korisnika na periodičnom nivou od mjesec dana

 • Firewall zaštita komunikacije klijenta i servera

 • Nudi prilagodljiv interfejs za sve uređaje uključujući pametne mobilne telefone

 • Moguće je kontrolisano pristupiti sa bilo kojeg autorizovanog uređaja

 • Moguće je dodjeljivanje uloga korisnicima koji rade na uspostavi i praćenju sistema unutar organizacije

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE MAPE PROCESA

SADRŽAJ ELEKTRONSKE PLATFORME

Klikni na sliku za uvećavanje

Klikni na sliku za uvećavanje

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE ČEK LISTE ODGOVORNOSTI

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE ČEK LISTE ODGOVORNOSTI

Klikni na sliku za uvećavanje

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE REGISTRA RIZIKA

Klikni na sliku za uvećavanje

ISPRAVA O DEPONOVANJU I UPISIVANJU AUTORSKOG DJELA U KNJIGU EVIDENCIJE AUTORSKIH DJELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Klikni na sliku za uvećavanje